ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เดิมเป็นโรงเรียนสหศึกษามีชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดมีนบุรี” เริ่มทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2467 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดแสนแสบ (วัดแสนสุขในปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียน

ต่อมาพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) คหบดีเจ้าของกิจการ รถ – เรือ โดยสาร ในสมัยนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา คิดสนับสนุนให้กุลบุตร กุลธิดา ลูกหลานชาวมีนบุรีได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน จึงได้บริจาคทรัพย์ส่วนตนร่วมกับกระทรวงธรรมการสร้างอาคารบนเนื้อที่ 5 ไร่ 200 ตารางวา มีลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวขนาดความยาว 36 เมตร กว้าง 8 เมตร จำนวน   5 ห้องเรียน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2469 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดมีนบุรี (เศรษฐบุตรบำเพ็ญ)” มีนายณรงค์ วิริยินทะ เป็นครูใหญ่คนแรก

ในปีพุทธศักราช 2475 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากจังหวัดมีนบุรียุบเป็นอำเภอขึ้นอยู่กับกรุงเทพมหานครและได้ตั้งชื่อว่า“โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ตามชื่อสกุลของพระยาภักดีนรเศรษฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและยังคงเปิดสอนแบบสหศึกษา เช่นเดิม

ต่อมาปีพ.ศ. 2498 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น กระทรวงฯ ได้มีประกาศตั้งโรงเรียนสตรีขึ้น จึงได้แยกนักเรียนชายไปยังโรงเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนรามอินทรา และยังใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ซึ่งชื่อนี้ยังใช้มาถึงทุกวันนี้ ส่วนโรงเรียนที่ตั้งอยู่เดิม และเป็นนักเรียนหญิงล้วนจึงตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ”

โรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพระยาภักดีนรเศรษฐ ซึ่งทายาทของท่านคือ ท่านผู้หญิง เลอศักดิ์ สมบัติศิริ กรุณาบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ  จากชุมชน ผู้ปกครอง นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนมาตั้งแต่อดีตถึงจนปัจจุบัน


 อักษรย่อ : ส.ศ.

วันสถาปนาโรงเรียน : ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๘
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : รูปขนมกง
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน : พระยาภักดีนรเศรษฐ

คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา จรรยางาม
ธงประจำโรงเรียน : พื้นสีแดง มีตราประจำโรงเรียนสีขาวอยู่ตรงกลาง
สีประจำโรงเรียน : ขาว - แดง
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกพิกุล
ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญา นรานํ รตนํ   ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
เอกลักษณ์โรงเรียน : สถานศึกษาแห่งกุลสตรี
อัตลักษณ์ผู้เรียน : ขวัญนารีสตรีเศรษฐบุตร
พันธสัญญาสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ : ลูก ส.ศ. ขอสัญญาว่า "ตั้งใจ ใฝ่ดี มีวินัย ใจกตัญญู สุภาพ"


ใฝ่เรียนเพียรศึกษา      ไม่เสพยาพาเสียหาย

ทำตนตามวินัย         ประพฤติให้สมสตรี
พ่อแม่ครูสอนสั่ง           จะเชื่อฟังไม่หน่ายหนี
คิดทำแต่สิ่งดี            ทุกวจีไม่หยาบคาย

วิสัยทัศน์ (VISION)

สถานศึกษาสร้างผู้นำกุลสตรีไทย

พันธกิจ (MISSION)

1.  สร้างและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำทางวิชาการที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
     และเป็นผู้นำจิตอาสาในศตวรรษที่ 21
3.  สร้างครูมืออาชีพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.  พัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบ SSTB Model ตามหลักธรรมาภิบาล
5.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางในศตวรรษที่ 21


เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)
1.  นักเรียนเป็นผู้นำทางวิชาการที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้นำจิตอาสาใน
     ศตวรรษที่ 21
3.  ครูมืออาชีพและบุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ SSTB Model ตามหลักธรรมาภิบาล
5.  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางในศตวรรษที่ 21

    
 

« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sarabun@sstb.ac.th
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view