iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=459093 Wed, 10 Jul 2024 13:06:06 +0700 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=459061 Tue, 02 Jul 2024 16:05:57 +0700 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1905307 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0700 ประกาศ เรื่อง การเสนอราคาเช่าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน และร้านจำหน่ายเครื่องดื่มภายในโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458937 Tue, 11 Jun 2024 09:13:46 +0700 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458868 Thu, 30 May 2024 09:30:03 +0700 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1904834 Wed, 15 May 2024 00:00:00 +0700 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1904835 Wed, 15 May 2024 00:00:00 +0700 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1904836 Wed, 15 May 2024 00:00:00 +0700 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1904837 Wed, 15 May 2024 00:00:00 +0700 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458757 Fri, 10 May 2024 13:26:34 +0700 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2567 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458717 Fri, 03 May 2024 14:59:23 +0700 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติสำหรับการสอนภาษาจีน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458689 Mon, 29 Apr 2024 16:01:55 +0700 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2567 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458688 Mon, 29 Apr 2024 15:59:46 +0700 QR-CODE ไลน์กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียน ม.1 และ ม.4 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458677 Fri, 26 Apr 2024 13:07:23 +0700 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 และตารางเรียนปรับพื้นฐาน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458654 Tue, 23 Apr 2024 13:20:55 +0700 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 และตารางเรียนปรับพื้นฐาน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458653 Tue, 23 Apr 2024 13:08:09 +0700 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458546 Fri, 05 Apr 2024 18:34:11 +0700 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2567) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458545 Fri, 05 Apr 2024 18:30:55 +0700 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458531 Thu, 04 Apr 2024 13:44:05 +0700 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2567 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458463 Thu, 28 Mar 2024 14:39:54 +0700 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2567 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458462 Thu, 28 Mar 2024 14:34:30 +0700 กรอกข้อมูลการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458442 Tue, 26 Mar 2024 16:47:59 +0700 กรอกข้อมูลการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458438 Tue, 26 Mar 2024 12:52:26 +0700 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458408 Fri, 22 Mar 2024 16:21:20 +0700 ประกาศ เรื่อง เสนอราคาซื้อบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458404 Fri, 22 Mar 2024 13:23:12 +0700 ประกาศ เรื่อง เสนอราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458403 Fri, 22 Mar 2024 13:20:30 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ Interactive Flat Panel พร้อมติดตั้งห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458371 Mon, 18 Mar 2024 14:21:03 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง สอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติสำหรับการสอนภาษาญี่ปุ่น http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458355 Fri, 15 Mar 2024 13:00:11 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2567 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458354 Fri, 15 Mar 2024 12:57:54 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=458353 Fri, 15 Mar 2024 12:50:14 +0700