iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประชาสัมพันธ์โครงการเพชรนารี โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2565 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453822 Tue, 24 May 2022 14:19:31 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาหารและจำหน่ายอาหาร ประเภทอาหาร ร้านข้าวแกง ร้านอาหารอิสลาม และร้านอาหารว่าง ภายในโรงอาหาร http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453777 Tue, 17 May 2022 13:06:40 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประมูลผู้จัดจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453685 Tue, 03 May 2022 07:35:25 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาสำหรับสอนภาษาจีน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453657 Mon, 25 Apr 2022 15:07:44 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453351 Wed, 16 Mar 2022 15:37:04 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง สอบราคาจ้างประกันอุบัติเหตุนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453347 Tue, 15 Mar 2022 15:51:11 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและซื้อวัสดุครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้องเรียนคุณภาพ ห้อง 514, 516 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453276 Mon, 07 Mar 2022 15:51:31 +0700 การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453197 Wed, 23 Feb 2022 15:48:10 +0700 การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453196 Wed, 23 Feb 2022 15:47:44 +0700 การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453195 Wed, 23 Feb 2022 15:37:50 +0700 การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453165 Fri, 18 Feb 2022 17:46:32 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453155 Thu, 17 Feb 2022 15:33:36 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=452856 Thu, 30 Dec 2021 10:20:26 +0700 ตารางการจัดห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=452746 Tue, 14 Dec 2021 16:03:28 +0700 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=452674 Fri, 03 Dec 2021 09:38:24 +0700 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถโรงเรียน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=452501 Thu, 11 Nov 2021 17:46:52 +0700 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=452500 Thu, 11 Nov 2021 17:43:29 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=452462 Mon, 08 Nov 2021 15:18:01 +0700 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=452171 Tue, 05 Oct 2021 18:54:12 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาคณิตศาสตร์ (ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=452017 Wed, 15 Sep 2021 17:34:46 +0700 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=451240 Fri, 18 Jun 2021 14:58:28 +0700 Line กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=451214 Mon, 14 Jun 2021 14:51:23 +0700 ประกาศรับสมัครคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=451212 Mon, 14 Jun 2021 14:23:43 +0700 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ให้เข้าศึกษาในโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=451084 Fri, 28 May 2021 16:08:52 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการอาหาร และจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=451045 Mon, 24 May 2021 23:18:14 +0700 ตารางเรียนนักเรียน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450997 Wed, 19 May 2021 14:10:37 +0700 ตารางสอนครู http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450995 Wed, 19 May 2021 13:51:37 +0700 ประกาศแจ้งนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) พร้อมแนบไฟล์เอกสาร ปพ.1 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450981 Tue, 18 May 2021 12:33:29 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาหารและจำหน่ายอาหาร ประเภทอาหาร ร้านข้าวแกง ร้านอาหารจานเดียว และร้านอาหารว่าง ภายในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450902 Fri, 07 May 2021 14:28:21 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องการรับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการ และจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450847 Thu, 29 Apr 2021 13:19:51 +0700