iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาคณิตศาสตร์ (ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=452017 Wed, 15 Sep 2021 17:34:46 +0700 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=451240 Fri, 18 Jun 2021 14:58:28 +0700 Line กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=451214 Mon, 14 Jun 2021 14:51:23 +0700 ประกาศรับสมัครคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=451212 Mon, 14 Jun 2021 14:23:43 +0700 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ให้เข้าศึกษาในโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=451084 Fri, 28 May 2021 16:08:52 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการอาหาร และจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=451045 Mon, 24 May 2021 23:18:14 +0700 ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450997 Wed, 19 May 2021 14:10:37 +0700 ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450995 Wed, 19 May 2021 13:51:37 +0700 ประกาศแจ้งนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) พร้อมแนบไฟล์เอกสาร ปพ.1 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450981 Tue, 18 May 2021 12:33:29 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาหารและจำหน่ายอาหาร ประเภทอาหาร ร้านข้าวแกง ร้านอาหารจานเดียว และร้านอาหารว่าง ภายในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450902 Fri, 07 May 2021 14:28:21 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องการรับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการ และจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450847 Thu, 29 Apr 2021 13:19:51 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการอาหาร และจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450824 Mon, 26 Apr 2021 13:50:58 +0700 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450789 Fri, 23 Apr 2021 09:24:21 +0700 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450788 Fri, 23 Apr 2021 09:24:15 +0700 รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450769 Wed, 21 Apr 2021 12:48:05 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 3 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450740 Mon, 19 Apr 2021 15:28:29 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาหารและจำหน่ายอาหารฯ ภายในโรงอาหาร โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450739 Mon, 19 Apr 2021 15:20:51 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450692 Wed, 07 Apr 2021 16:43:52 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450686 Wed, 07 Apr 2021 10:51:14 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการอาหาร และจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450629 Thu, 01 Apr 2021 13:01:18 +0700 ประกาศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญเรื่องสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450607 Tue, 30 Mar 2021 10:25:12 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักพัฒนา http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450581 Fri, 26 Mar 2021 07:51:47 +0700 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถตู้โรงเรียน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450514 Wed, 17 Mar 2021 14:45:41 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพชรสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (นักเรียนทุนช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450504 Tue, 16 Mar 2021 15:56:41 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450503 Tue, 16 Mar 2021 15:53:01 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450435 Mon, 08 Mar 2021 12:55:38 +0700 แจ้งกำหนดการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450423 Fri, 05 Mar 2021 08:56:14 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450372 Mon, 01 Mar 2021 10:15:40 +0700 แจ้งกำหนดการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450291 Fri, 19 Feb 2021 11:19:40 +0700 Test iget http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=450174 Wed, 10 Feb 2021 14:48:01 +0700