นายสุธี  สายสิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความเสมอภาคทางการศึกษาบริการ

ด้านอนามัย โภชนาการและสาธารณูปโภคทั่วถึงและถูกสุขลักษณะ ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
"เต็มใจบริการ เพื่องานพัฒนา" 

 

พันธกิจ
1. พัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

2. จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับบริการเพื่อการจัดการเรียนรู้

3. ส่งเสริมให้บุคลากร ครูและนักเรียนได้รับการบริการด้านอนามัย โภชนาการและสาธารณูปโภคที่จำเป็นอย่างทั่วถึง ถูกสุขลักษณะ

4. จัดกิจกรรมและบริการให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และทักษะเพื่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด

5. ประสานความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ผู้ปกครองเพื่อระดมความคิดเห็นและทรัพยากรทางการศึกษา

6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่อสาธารณะ

 

เป้าหมาย
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของผู้ปกครองและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยจัดหา อำนวยความสะดวกและบริการด้านวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาตลอดจนอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนด้านอนามัยโรงเรียน

ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และสาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งการประสานความสัมพันธ์ชุมชน

 
 
 
หน่วยงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
 

นางสุจิตรา  บุญศิริพันธ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

นางพิชมญชุ์กานต์  สุวรรณศรี

หัวหน้างานสำนักงานธุรการ

นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง

 หัวหน้างานสวัสดิการสะสมทรัพย์

นางประคอง  ศรีสว่าง

หัวหน้างานโภชนาการ 

 

 

 

นางกุลจิรา  เหมือนสุทธิวงศ์

หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน

นางสาวชญานันท์  อยู่บุรี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวภัททิยา วงษ์เสนา

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

 

 

 

นางสาววรินทร์พร  ฉัตรพลกิตติ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  ศิริเกษร

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นางสาวนันทญา  ขาวสระคู

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางพนอ  จ้อยรักคุณ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวสมประสงค์  คำศรี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb_sstb@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view