วิสัยทัศน์
     มุ่งมั่นบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

พันธกิจ
1. สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2. ส่งเสริมสุขภาวะด้านสุขอนามัย และสุขาภิบาลในโรงเรียน

3. อำนวยความสะดวกในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อผู้รับบริการ

4. บริการยานพาหนะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและชุมชน

6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน

 

เป้าหมาย

1. จัดระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย สุขาภิบาล และโภชนาการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

3. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

4. ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

5. สรุป ประเมิน และนำผลมาปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้สาธารณชนทราบ

 
 
 หน่วยงานในกลุ่มบริหารทั่วไป« October 2023»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sarabun@sstb.ac.th
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view