นายสุธี  สายสิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความเสมอภาคทางการศึกษาบริการ

ด้านอนามัย โภชนาการและสาธารณูปโภคทั่วถึงและถูกสุขลักษณะ ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
"เต็มใจบริการ เพื่องานพัฒนา" 

 

พันธกิจ
1. พัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

2. จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับบริการเพื่อการจัดการเรียนรู้

3. ส่งเสริมให้บุคลากร ครูและนักเรียนได้รับการบริการด้านอนามัย โภชนาการและสาธารณูปโภคที่จำเป็นอย่างทั่วถึง ถูกสุขลักษณะ

4. จัดกิจกรรมและบริการให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และทักษะเพื่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด

5. ประสานความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ผู้ปกครองเพื่อระดมความคิดเห็นและทรัพยากรทางการศึกษา

6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่อสาธารณะ

 

เป้าหมาย
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของผู้ปกครองและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยจัดหา อำนวยความสะดวกและบริการด้านวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาตลอดจนอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนด้านอนามัยโรงเรียน

ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และสาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งการประสานความสัมพันธ์ชุมชน

 
 
 
หน่วยงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
 

นางบุษบา  เส้นขาว

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

นางพิชมญชุ์กานต์  สุวรรณศรี

หัวหน้างานสำนักงานธุรการ

นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง

 หัวหน้างานสวัสดิการสะสมทรัพย์

นางสาวศศิธร  ณ ลำปาง

หัวหน้างานโภชนาการ 

 

 

 

นางสาวรัตนา  วิมานลอย

หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน

นางสาวประภัสสร  ถูกต้อง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวภัททิยา วงษ์เสนา

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

 

 

 

นางสาวชลธิชา  ทยะสุทธิ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  ศิริเกษร

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นางบุษบา  เส้นขาว

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายบุญชนก  บันลือเกียรติ

หัวหน้างานยานพาหนะ

นางสาวสมประสงค์  คำศรี

เจ้าหน้าที่

นางสาวพนอ  จ้อยรักคุณ

เจ้าหน้าที่


« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb_sstb@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view