นางลักขณา  ทีเจริญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

วิสัยทัศน์
เสริมสร้างระเบียบวินัย  ดำรงเอกลักษณ์สถานศึกษาแห่งกุลสตรี  ปลูกฝังคุณธรรมความดีด้วยวิถีประชาธิปไตย

 

พันธกิจ
1.เสริมสร้างระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน

2.นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลต่อตนเองและสังคม

3.ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

4.พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน  ให้มีบทบาทสำคัญและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมด้วยวิถีประชาธิปไตย

5.ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

เป้าหมาย
1.นักเรียนมีระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วนและยั่งยืน

2.เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยการขับเคลื่อนของเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน ครู ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.พัฒนาศักยภาพของผู้นำนักเรียน  ให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน  สร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับชุมชน  และสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา

5.ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู  เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

 

หน่วยงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
 

นายจงกล  ไพลดำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ,
หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียน

นางสาวรัตติกาล  มั่งทัด

หัวหน้างานสำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวพรประภัทร เจริญการ

หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง
            และการกำหนดตำแหน่ง                                                     

นางสาวถิรดา  รัตน์ตยวรา

หัวหน้างานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ลงเวลา และการออกจากราชการ

นายไอศูรย์  กรุงเกษม

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายแสงเพชร คูหาเรืองรอง

     หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย                         

นางสาวอรุณรัศมี  แก้วลอย

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

 นางสาวลักษณา  หอมมณี

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 นางอาดี  ไก่แก้ว

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 นางสาวณภัทร  เสนพงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 

นางสาวรสญาธร  นันทมงคล

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งเสพติด เอดส์ อบายมุข และ
             ปัญหาเพศศึกษา                                                                   

นายไอศูรย์  กรุงเกษม

หัวหน้างานประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นางสาวนภัทร  เสนพงศ์

หัวหน้างานแผนงาน
และประกันคุณภาพงานบุคคล

                   

นายนพคุณ  นวมแหลม

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

นางสาวกานดา  สุลัยหมัด

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นายวุฒิชัย  ศรีจรูญ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นายกิตติธัช  เสืองาม

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวนันทรัตน์  เจริญสุข

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวศิโรรัตน์  ชัยศิริ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวณภัทร  เสนพงศ์

หัวหน้าคณะอินทนิล

นายวิศิษฏ์  ดูระยับ

หัวหน้าคณะพุทธชาด

นางสาววรินทร์พร  ฉัตรพลกิตติ์

หัวหน้าคณะนิลุบล

    

นางสาวปราณี  นิลเหม

หัวหน้าคณะยูงทอง

นางสาวถิรดา  รัตน์ตยวรา

หัวหน้าคณะชมพูพันธ์ทิพย์

นางสาวจิราวรรณ  หมั่นเรียน

หัวหน้าคณะราชพฤกษ์

นางอนุสรา  กรุงเกษม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสุมาลี  เรืองเกษา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


« June 2019»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb_sstb@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view