นางลักขณา  ทีเจริญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

วิสัยทัศน์
เสริมสร้างระเบียบวินัย  ดำรงเอกลักษณ์สถานศึกษาแห่งกุลสตรี  ปลูกฝังคุณธรรมความดีด้วยวิถีประชาธิปไตย

 

พันธกิจ
1.เสริมสร้างระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน

2.นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลต่อตนเองและสังคม

3.ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

4.พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน  ให้มีบทบาทสำคัญและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมด้วยวิถีประชาธิปไตย

5.ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

เป้าหมาย
1.นักเรียนมีระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วนและยั่งยืน

2.เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยการขับเคลื่อนของเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน ครู ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.พัฒนาศักยภาพของผู้นำนักเรียน  ให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน  สร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับชุมชน  และสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา

5.ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู  เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

 

หน่วยงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
 

นายจงกล  ไพลดำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ,
หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียน

นางสาวรัตติกาล  มั่งทัด

หัวหน้างานสำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล ,
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
และบำเหน็จความชอบ

นางสาวพรประภัทร เจริญการ

หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง
            และการกำหนดตำแหน่ง                                                     

หัวหน้างานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ลงเวลา และการออกจากราชการ

นายไอศูรย์  กรุงเกษม

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายแสงเพชร คูหาเรืองรอง

     หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย                         

นางนิตยา  ศิริปัญญาภรณ์

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

 นางสาวลักษณา  หอมมณี

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 นายนิวัฒน์  หน่างเกษม

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 นางสาวสุภาพร  ระยา

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย ,
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวรสญาธร  นันทมงคล

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งเสพติด เอดส์ อบายมุข และ
             ปัญหาเพศศึกษา                                                                   

นางสาวเจรียงกรรณ์  จันทร์เดิม

หัวหน้างานประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นางสาวนภัทร  เสนพงศ์

หัวหน้างานแผนงาน
และประกันคุณภาพงานบุคคล

                             

นางสาวกานดา  สุลัยหมัด

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

นางจุฑามาศ  พรมวาส

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นายนพคุณ  นวมแหลม

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 

นางสาวปราณี  หวังประเสริฐ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวศิโรรัตน์  ชัยศิริ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวจิราวรรณ  หมั่นเรียน

หัวหน้าคณะราชพฤกษ์

ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์  ศิริเกษร

หัวหน้าคณะอินทนิล

นางสาวกนกพร  รัตนะอุดม

หัวหน้าคณะพุทธชาด

นางสาววรินทร์พร  ฉัตรพลกิตติ์

หัวหน้าคณะนิลุบล

    

นางสาวนันทรัตน์  เจริญสุข

หัวหน้าคณะยูงทอง

นางสาวถิรดา  รัตน์ตยวรา

หัวหน้าคณะชมพูพันธ์ทิพย์

นางอนุสรา  กรุงเกษม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสุมาลี  เรืองเกษา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

« June 2018»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb_sstb@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view