นายนพคุณ  นวมแหลม

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

วิสัยทัศน์
เสริมสร้างระเบียบวินัย  ดำรงเอกลักษณ์สถานศึกษาแห่งกุลสตรี  ปลูกฝังคุณธรรมความดีด้วยวิถีประชาธิปไตย

 

พันธกิจ
1.เสริมสร้างระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน

2.นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลต่อตนเองและสังคม

3.ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

4.พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน  ให้มีบทบาทสำคัญและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมด้วยวิถีประชาธิปไตย

5.ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

เป้าหมาย
1.นักเรียนมีระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วนและยั่งยืน

2.เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยการขับเคลื่อนของเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน ครู ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.พัฒนาศักยภาพของผู้นำนักเรียน  ให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน  สร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับชุมชน  และสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา

5.ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู  เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

 

หน่วยงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
 

นายนพคุณ  นวมแหลม

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ,
หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียน

นางสาวรัตติกาล  มั่งทัด

หัวหน้างานสำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวพรประภัทร เจริญการ

หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง
            และการกำหนดตำแหน่ง                                                     

นางสาวถิรดา  รัตน์ตยวรา

หัวหน้างานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ลงเวลา และการออกจากราชการ

นางสาวญาณิศา  สุขดำ

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายธวัชชัย เถาว์ชาลี

     หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย                         

นางสาวอรุณรัศมี  แก้วลอย

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

 นางสาวลักษณา  หอมมณี

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 นางอาดี  ไก่แก้ว

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 นางสาวณภัทร  เสนพงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 

นางสาวกรณ์รัชต์ตา  บุญอ่ำ

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งเสพติด เอดส์ อบายมุข และ
             ปัญหาเพศศึกษา                                                                   

นายนพคุณ  นวมแหลม

หัวหน้างานประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นางสาวนภัทร  เสนพงศ์

หัวหน้างานแผนงาน
และประกันคุณภาพงานบุคคล

          
         

นายธวัชชัย  เถาว์ชาลี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

นางสาวอรพรรณ  แจ่มเสมอ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวนงลักษณ์  จันทร์สุข

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นายวุฒิชัย  ศรีจรูญ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวพรประภัทร  เจริญการ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวนันทรัตน์  เจริญสุข

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางจุฑามาศ  พรมวาส

หัวหน้าคณะอินทนิล

นายวิศิษฏ์  ดูระยับ

หัวหน้าคณะพุทธชาด

ว่าที่ร.ต.สามารถ  ใยบัว

หัวหน้าคณะนิลุบล

    

นายธวัชชัย  เถาว์ชาลี

หัวหน้าคณะยูงทอง

นางสาวชมโฉม  คารภูมี

หัวหน้าคณะชมพูพันธ์ทิพย์

นายพิเชษฐ  อาวุธนอก

หัวหน้าคณะราชพฤกษ์

นายสมชาย ใจนันต๊ะ

หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต

นางสาวนงลักษณ์  จันทร์สุข

หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนพคุณ  นวมแหลม

หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียน

นางสุมาลี  เรืองเกษา

เจ้าหน้าที่

นางสาว ...................

เจ้าหน้าที่


« October 2020»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb_sstb@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view