กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                                             

 

วิสัยทัศน์
      เสริมสร้างระเบียบวินัย  ดำรงเอกลักษณ์สถานศึกษาแห่งกุลสตรี  ปลูกฝังคุณธรรมความดีด้วยวิถีประชาธิปไตย

 

พันธกิจ
1. เสริมสร้างระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน
2. นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล      ต่อตนเองและสังคม

3. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

4. พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน  ให้มีบทบาทสำคัญและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าต่อส่วนรวม      ด้วยวิถีประชาธิปไตย

5. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม              มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

เป้าหมาย
1. นักเรียนมีระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วนและยั่งยืน
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยการขับเคลื่อนของเครือข่ายผู้        ปกครอง นักเรียน ครู ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. พัฒนาศักยภาพของผู้นำนักเรียน  ให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน  สร้าง      ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับชุมชน  และสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา
5. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู  เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม                มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

คณะกรรมการในกลุ่มบริหารงานบุคคล
 


« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sarabun@sstb.ac.th
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view