กลุ่มบริหารวิชาการ

นายธนบดี  ธีรธาดาธรณ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

พันธกิจ
1.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality  System  Management)
2.  จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class  Standard  School)
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen)
4.  พัฒนาภาคีเครือข่ายในการพัฒนาทั้งภายในและต่างประเทศ (Partner  Schools)

 

เป้าหมาย
1.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารได้อย่างน้อยสามภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2.  ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
3.  มีระบบการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  จัดตั้งและดำเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ  สามารถใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ  ในการสื่อสารได้ดี
2.  ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถจัดทำโครงงาน นำเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับนานาชาติ
3.  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รับผิดชอบและตระหนักในความเป็นพลโลก
4.  มีเครือข่ายร่วมพัฒนาระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
5.  ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตลอดจนการเผยแพร่ผลงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนานาชาติ มีผลงานการวิจัยและ พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.  มีหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลหรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน มีระบบวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสากล
7.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพจนได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานระดับโลก มีระบบการจัดการความรู้ (KM) และสร้างนวัตกรรม เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มีการบริหารบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว มีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ

 

 

หน่วยงานในกลุ่มบริหารวิชาการ
 

นางนงนุช  จุ่นเจริญ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางศรีสุดา  ทองลอย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นายกนกพงศ์  สุยโพธิ์น้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภิญโญวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางสุภาพรรณ  ณ ลำปาง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นายธรรมรัตน์  ชูทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

นางนิษฐกานต์  กองสาลี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายแสงเพชร  คูหาเรืองรอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นางสาวรสกรณ์  ศศิธนานุรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ,
หัวหน้างานรับนักเรียน

นายศักดาพร  ทิพวัจนา

หัวหน้างานทะเบียน - วัดผล


นางสาวสุริยา  ผลโพธิ์

หัวหน้างานวิจัย 

นางสาวดุษดี  สุขสวัสดิ์

หัวหน้างานสื่อ - นวัตกรรม

นางสาวณัทชฏาภร ธรรมราช

หัวหน้างานแนะแนว

 นางสาวสุรัตน์  ดำบรรพ์

หัวหน้างานห้องสมุด

นางบุษบา  เส้นขาว

หัวหน้างานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

นางสาวปราณี  นิลเหม

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวอนันทนา  เทียมเลิศ

หัวหน้าพัฒนาหลักสูตร 

นางสาวศิโรรัตน์  ชัยศิริ

หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรณิชา  กวดไธสง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

 

  

 

 

 

 

 

 

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb_sstb@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view