กลุ่มบริหารวิชาการ

นายธนบดี  ธีรธาดาธรณ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

พันธกิจ
1.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality  System  Management)
2.  จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class  Standard  School)
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen)
4.  พัฒนาภาคีเครือข่ายในการพัฒนาทั้งภายในและต่างประเทศ (Partner  Schools)

 

เป้าหมาย
1.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารได้อย่างน้อยสามภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2.  ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
3.  มีระบบการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  จัดตั้งและดำเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ  สามารถใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ  ในการสื่อสารได้ดี
2.  ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถจัดทำโครงงาน นำเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับนานาชาติ
3.  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รับผิดชอบและตระหนักในความเป็นพลโลก
4.  มีเครือข่ายร่วมพัฒนาระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
5.  ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตลอดจนการเผยแพร่ผลงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนานาชาติ มีผลงานการวิจัยและ พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.  มีหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลหรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน มีระบบวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสากล
7.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพจนได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานระดับโลก มีระบบการจัดการความรู้ (KM) และสร้างนวัตกรรม เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มีการบริหารบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว มีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ

 

 

หน่วยงานในกลุ่มบริหารวิชาการ
 

นางนงนุช  จุ่นเจริญ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวรสกรณ์  ศศิธนานุรักษ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

น.ส.พรประภัทร เจริญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางสาวนงลักษณ์  จันทร์สุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.พิชมญกานต์ สุวรรณศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางสาวอรุณรัศมี  แก้วลอย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นายวิศิษฏ์  ดูระยับ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

นายถาวร  แซ่อึ้ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายขจรศักดิ์  ฤทธิเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นางประคอง ศรีสว่าง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
 

นางสาวนภารัตน์ แก้วไข่

หัวหน้างานทะเบียน - วัดผล


นางศรีสุดา  ทองลอย

หัวหน้างานวิจัย 

นายธรรมรัตน์  ชูทอง

หัวหน้างานสื่อ - นวัตกรรม

นางสาวพจนารถ นุ่นคง

หัวหน้างานแนะแนว

 นางสาวสุรัตน์  ดำบรรพ์

หัวหน้างานห้องสมุด

ว่าทีค่ ร.ต.สามารถ  ใยบัว  

หัวหน้างานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

นางสาวปราณี  นิลเหม

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวอนันทนา  เทียมเลิศ

หัวหน้าพัฒนาหลักสูตร 

นางสาวศิโรรัตน์  ชัยศิริ

หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ

นางสาววรินท์พร  ฉัตรพลกิตติ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา


นายนิวัฒน์  หน่างเกษม

หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

นางสาวสุภาพร  ระยา  

หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง  

นายวุฒิชัย  ศรีจรูญ  

หัวหน้างานPLC

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภิญโญวงศ์

หัวหน้างานรับนักเรียน

นายณัฏฐ์สุภณ  เนื้อศรี

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษและงาน STEM

นางสาวลักษณา  หอมมณี

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวพรสวรรค์  บัวทอง

หัวหน้างานศตวรรษที่ 21

นางสาวธนัญญา  จันทร์สุภา

หัวหน้างานเพชรนารีสตรีเศรษบุตร

นางสาวธนัญญา  จันทร์สุภา

หัวหน้างานแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุทธิลักษณ์  สะท้านธรนิล

หัวหน้างานสารสนเทศวิชาการ

นางสาวจิตทิวา  ผาทำ

หัวหน้างานบุคลากรวิชาการ

นางสาวปพิชญา  เขียวดี

หัวหน้างานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวชญานันท์ อยู่บุรี

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางสาวขนิษฐา เดชกุลรัมย์

เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ


« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb_sstb@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view