กลุ่มบริหารวิชาการ


 

วิสัยทัศน์
     มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

1.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality  System  Management)
2.  จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class  Standard  School)
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen)
4.  พัฒนาภาคีเครือข่ายในการพัฒนาทั้งภายในและต่างประเทศ (Partner  Schools)
เป้าหมาย
1.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารได้อย่างน้อยสามภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด         ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2.  ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
3.  มีระบบการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  จัดตั้งและดำเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในและ         ต่างประเทศ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ  สามารถใช้ภาษาไทย       ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสารได้ดี
2.  ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถจัดทำโครงงาน นำเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผล       งานในระดับนานาชาติ
3.  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รับผิดชอบและตระหนักในความเป็นพลโลก
4.  มีเครือข่ายร่วมพัฒนาระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการจัดการ           ศึกษาสู่มาตรฐานสากล
5.  ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตลอดจนการเผยแพร่ผลงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนานาชาติ มีผลงานการวิจัยและ พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.  มีหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลหรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง  เพื่อตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน มีระบบวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสากล
7.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพจนได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานระดับโลก มีระบบการจัดการความรู้ (KM) และสร้างนวัตกรรม เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มีการบริหารบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว มีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ


 คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ « July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sarabun@sstb.ac.th
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view