นางปรียานุช  สำเนียงสูง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่
    ทันสมัย
2. จัดระบบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย และข้อบังคับ
3. สนับสนุนการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงินและการพัสดุแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการงบประมาณ
    อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

หน่วยงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
 

นางอุทัย  บุญประสงค์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

            

นางสาวปิยะธิดา โนนคู่เขตโขง

  หัวหน้างานสำนักงานกลุ่ม      
       บริหารงบประมาณ

        นางสาวฐิติมา  สวนเอก

   หัวหน้างานเสนอโอน-เปลี่ยนแปลง       และจัดสรรงบประมาณ,หัวหน้างาน                 พัสดุและสินทรัพย์

   นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง

     หัวหน้างานบริหารการเงิน

           

   นางสาวพรสวรรค์  บัวทอง

    หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

    นางสาวอรุณรัศมี  แก้วลอย

      หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม         
    ประเมินผลและรายงานการใช้เงิน

         นางมยุลี  ปันทะโชติ

           หัวหน้างานแผนงาน

       นางสุทิน มิกขุนทด

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ ,  หัวหน้างานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        นางสาวชุติมา  ปานแพ 

         หัวหน้างานสารสนเทศ
    และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

   นางสาวพิมพ์พิชชา  มานัด

    หัวหน้างานบริหารการบัญชี
    หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

 

 

        นางณัฐกานต์  ปัดภัย

          หัวหน้างานมูลนิธิ

นางสาวอุทัย  บุญประสงค์

หัวหน้างานสมาคมศิษย์เก่า

   นางสาวกนกพร รัตนะอุดม

 หัวหน้างานระดมทรัพยากรและ
     การลงทุนเพื่อการศึกษา

 

 

       

        นางสาวพัชรา  คูหาเรืองรอง

                  เจ้าหน้าที่พัสดุ

      


« October 2020»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb_sstb@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view