นางปรียานุช  สำเนียงสูง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่
    ทันสมัย
2. จัดระบบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย และข้อบังคับ
3. สนับสนุนการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงินและการพัสดุแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการงบประมาณ
    อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

หน่วยงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
 

นางอุทัย  บุญประสงค์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

         

   นางสาวปิยะธิดา โนนคู่เขตโขง

  หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

        นางสาวฐิติมา  สวนเอก

 หัวหน้างานเสนอโอน-เปลี่ยนแปลงและจัดสรรงบประมาณ

   นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง

     หัวหน้างานบริหารการเงิน

         

   นางสาวแสงเดือ  บุตรตรีนุ้ย

    หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

      นางสาวฐิติมา สวนเอก 

      หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

         นางมยุลี  ปันทะโชติ

           หัวหน้างานแผนงาน

       นางสุทิน มิกขุนทด

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

        นางสาวชุติมา  ปานแพ 

         หัวหน้างานสารสนเทศ

   นางสาวพิมพ์พิชชา  มานัด

    หัวหน้างานบริหารการบัญชี

 

 

        นางณัฐกานต์  ปัดภัย

          หัวหน้างานมูลนิธิ

นางสาวอุทัย  บุญประสงค์

หัวหน้างานสมาคมศิษย์เก่า

   นางสาวกนกพร รัตนะอุดม

 หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

 

 

นางสาวพิมพ์พิชชา  มานัด

    หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางสาวพัชรา  คูหาเรืองรอง

                  พัสดุ

      


« June 2019»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb_sstb@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view