นางปรียานุช  สำเนียงสูง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่
    ทันสมัย
2. จัดระบบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย และข้อบังคับ
3. สนับสนุนการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงินและการพัสดุแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการงบประมาณ
    อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

หน่วยงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
 

นางอุทัย  บุญประสงค์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ,
หัวหน้างานบริหารการเงิน

           

   นางสาวปิยะธิดา โนนคู่เขตโขง

          งานบริหารการเงิน

        นางสาวฐิติมา  สวนเอก

 หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

  นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง

             หัวหน้าการเงิน

          

   นางสาวกุหลาบ  ลาศนันท์

    หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

      นายบุญชนก  บันลือเกียรติ 

          หัวหน้างานยานพาหนะ

         นางมยุลี  ปันทะโชติ

           หัวหน้างานแผนงาน

       นางสุทิน มิกขุนทด

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

        นางสาวชุติมา  ปานแพ 

         หัวหน้างานสารสนเทศ

        นางธาริกา  มูลทรัพย์

    หัวหน้างานบริหารการบัญชี

 

 

        นางณัฐกานต์  ปัดภัย

            การเงิน/บัญชี

นางสาวพิมพ์พิชชา  มานัด

การเงิน/บัญชี

   นางสาวกนกพร รัตนะอุดม

             การเงิน  

       

นางสาวสุธางศุ์รัตน์  นันทาวรนุช

                  พัสดุ


   นางสาวพัชรา  คูหาเรืองรอง

                พัสดุ


 

« June 2018»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb_sstb@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view