นางปรียานุช  สำเนียงสูง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง  โปรงใส  และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ
1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
2.  ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
3.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานภายนอก

 

เป้าหมาย
1.  บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
2.  บริหารจัดการด้านพัสดุและสินทรัพย์  การเงิน  การบัญชี  อย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
3.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานภายนอก  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
4.  พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี  และสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  พร้อมนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.  นิเทศกำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบภายในจัดทำระบบควบคุมภายใน  และวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

หน่วยงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
 

นางอุทัย  บุญประสงค์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ,
หัวหน้างานบริหารการเงิน

           

   นางสาวปิยะธิดา โนนคู่เขตโขง

          งานบริหารการเงิน

        นางสาวฐิติมา  สวนเอก

 หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

  นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง

             หัวหน้าการเงิน

          

   นางสาวกุหลาบ  ลาศนันท์

    หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

      นายบุญชนก  บันลือเกียรติ 

          หัวหน้างานยานพาหนะ

         นางมยุลี  ปันทะโชติ

           หัวหน้างานแผนงาน

       นางสุทิน มิกขุนทด

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

        นางสาวชุติมา  ปานแพ 

         หัวหน้างานสารสนเทศ

        นางธาริกา  มูลทรัพย์

    หัวหน้างานบริหารการบัญชี

 

 

        นางณัฐกานต์  ปัดภัย

            การเงิน/บัญชี

นางสาวพิมพ์พิชชา  มานัด

การเงิน/บัญชี

   นางสาวกนกพร รัตนะอุดม

             การเงิน  

       

นางสาวสุธางศุ์รัตน์  นันทาวรนุช

                  พัสดุ


   นางสาวพัชรา  คูหาเรืองรอง

                พัสดุ


 

« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb_sstb@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view