วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่
    ทันสมัย
2. จัดระบบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย และข้อบังคับ
3. สนับสนุนการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงินและการพัสดุแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการงบประมาณ
    อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

หน่วยงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
 
                    

               

                                                                                                   

         นางอุทัย  บุญประสงค์                                                           นางสุทิน  มิกขุนทด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ                             ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

            

     นางปณิธิตา  คำศรี

   หัวหน้างานสำนักงาน

        นางสาวฐิติมา  สวนเอก

   หัวหน้างานจัดตั้ง เสนอขอโอน เปลี่ยนแปลงและจัดสรรงบประมาณ

   นางสาวสุกัลยา  น้ำกรอง

     หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงินฯ

        

   นางสาวกนกพร  รัตนะอุดม

    หัวหน้างานระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษา

    นางสาวปิยะธิดา  โนนคู่เขตโขง

      หัวหน้างานบริหารการเงิน

         นางสาวพิมพ์พิชา  มานัด

           หัวหน้างานบริหารบัญชี

    นางสาวธิติมา  สวนเอก

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

        นางสาวพรสวรรค์  บัวทอง

       หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

   นางสาวจิรัฐิติกานต์  เรืองเรณ

           หัวหน้างานแผนงาน

   นางสาวชุติมา  ปานแพ

 หัวหน้างานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมมูลสารสนเทศ

นางสุทิน  มิกขุนทด

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

         นางสุทิน  มิกขุนทด

 หัวหน้างานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

 

 

นางสาวอุทัย  บุญประสงค์

หัวหน้างานสมคมศิษย์เก่า

        นางสาวณัฐกานต์  ปัดภัย

             หัวหน้างานมุลนิธิ

นางสาวพิมพ์พิชา  มานัด

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

      « April 2021»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb@sstb.ac.th
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view