วิสัยทัศน์
      เสริมสร้างระเบียบวินัย  ดำรงเอกลักษณ์สถานศึกษาแห่งกุลสตรี  ปลูกฝังคุณธรรมความดีด้วยวิถีประชาธิปไตย

 

พันธกิจ
1. เสริมสร้างระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน

2. นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล      ต่อตนเองและสังคม

3. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

4. พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน  ให้มีบทบาทสำคัญและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าต่อส่วนรวม      ด้วยวิถีประชาธิปไตย

5. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม              มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

เป้าหมาย
1. นักเรียนมีระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วนและยั่งยืน

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยการขับเคลื่อนของเครือข่ายผู้        ปกครอง นักเรียน ครู ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. พัฒนาศักยภาพของผู้นำนักเรียน  ให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน  สร้าง      ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับชุมชน  และสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา

5. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู  เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม                มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

 

หน่วยงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
 

นายนพคุณ  นวมแหลม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวถิรดา  รัตน์ตยวรา

หัวหน้างานสำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาววราลักษณ์  ขุนาพรม

หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง
            และการกำหนดตำแหน่ง                                                     

นายธวัชชัย  เถาว์ชาลี

หัวหน้างานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ลงเวลา และการออกจากราชการ

นางสาวกาญจนา  ยังลือ

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายธวัชชัย เถาว์ชาลี

     หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย                         

นางสาวสิริรัตน์  จุณศิริ

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

 นางสาวลักษณา  หอมมณี

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 นางอาดี  ไก่แก้ว

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 นายกิตติธัช  เสืองาม

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 

นางสาวกรณ์รัชต์ตา  บุญอ่ำ

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งเสพติด เอดส์ อบายมุข และ
             ปัญหาเพศศึกษา                                                                   

นายนพคุณ  นวมแหลม

หัวหน้างานประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นางสาวสุนีรัตน์  มูลหล้า

หัวหน้างานแผนงาน
และประกันคุณภาพงานบุคคล

          
         

นางสาวกานดา  สุลัยหมัด

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

นางสาวชมโฉม  คารภูมี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวสุรัตน์  ดำบรรพ์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวทิพปภา  อรุณเนตร

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นายวุฒิชัย  ศรีจรูญ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นายกิตติธัช  เสืองาม

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางจุฑามาศ  พรมวาส

หัวหน้าคณะอินทนิล

นายสมชาย  ใจนันต๊ะ

หัวหน้าคณะพุทธชาด

นางสาวณัชญา  เมฆอากาศ

หัวหน้าคณะนิลุบล

    

นายชัยณรงค์  อึ่งพวง

หัวหน้าคณะยูงทอง

นางสาวธนันญา  จันทร์สุภา

หัวหน้าคณะชมพูพันธ์ทิพย์

นางสาวถิรดา  รัตน์ตยวรา

หัวหน้าคณะราชพฤกษ์

นายสมชาย ใจนันต๊ะ

หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต

นางสาวแสงเดือน  บุตรตรีนุ้ย

หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนพคุณ  นวมแหลม

หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียน

นางสุมาลี  เรืองเกษา

เจ้าหน้าที่

นางสาวอภิญญา  กถนานนท์

เจ้าหน้าที่
« May 2021»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb@sstb.ac.th
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view