วิสัยทัศน์
     โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความเสมอภาคทางการศึกษาบริการ

     ด้านอนามัย โภชนาการและสาธารณูปโภคทั่วถึงและถูกสุขลักษณะ ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
"เต็มใจบริการ เพื่องานพัฒนา" 

 

พันธกิจ
1. พัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

2. จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับบริการเพื่อการจัดการเรียนรู้

3. ส่งเสริมให้บุคลากร ครูและนักเรียนได้รับการบริการด้านอนามัย โภชนาการและสาธารณูปโภคที่            จำเป็นอย่างทั่วถึง ถูกสุขลักษณะ

4. จัดกิจกรรมและบริการให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และทักษะเพื่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี        ห่างไกลยาเสพติด

5. ประสานความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ผู้ปกครองเพื่อระดมความคิดเห็นและทรัพยากร      ทางการศึกษา

6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่อสาธารณะ

 

เป้าหมาย
      ให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของผู้ปกครองและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยจัดหา อำนวยความสะดวกและบริการด้านวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาตลอดจนอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนด้านอนามัยโรงเรียน

ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และสาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งการประสานความสัมพันธ์ชุมชน

 
 
 
หน่วยงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
                                                                             

นางบุษบา  เส้นขาว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  ศิริเกษร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

                                                                         

 

นางวีระญา  แก้วแดง

หัวหน้างานสำนักงานธุรการ

นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง

 หัวหน้างานสวัสดิการสะสมทรัพย์

นางสาวศศิธร  ณ ลำปาง

หัวหน้างานโภชนาการ 

 

 

 

นางสาวรัตนา  วิมานลอย

หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน

นางสาวประภัสสร  ถูกต้อง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาววิรินยา  บัวลา

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

 

 

 

นางสาวชลธิชา  ทยะสุทธิ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  ศิริเกษร

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นางบุษบา  เส้นขาว

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายบุญชนก  บันลือเกียรติ

หัวหน้างานยานพาหนะ

นางสาวสมประสงค์  คำศรี

เจ้าหน้าที่

นางสาวพนอ  จ้อยรักคุณ

เจ้าหน้าที่

« May 2021»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb@sstb.ac.th
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view