ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ โครงการเพชรนารีสตรีเศรษฐบุตร (การงานอาชีพ) ประจำปีการศีกษา 2565

ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ โครงการเพชรนารีสตรีเศรษฐบุตร (การงานอาชีพ) ประจำปีการศีกษา 2565