การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่  9 - 13  มีนาคม  2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30  น.
(สมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-540-7900 ต่อ 135

****************************************************************

>> รับสมัครออนไลน์  คลิกที่นี่  (เริ่มรับสมัครวันที่ 9 มีนาคม 2565)

>> ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ขั้นตอน และหลักฐานการรับสมัคร >>

          1.  สมัครเข้าเรียนต่อด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (Online) ทางเว็บไซต์ http://www.sstb.ac.th 
หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

          2.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  มารดา และผู้ปกครองของผู้สมัคร ให้นำหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงด้วย โดยถ่ายเอกสารและให้เจ้าของเอกสารฉบับนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น อย่างละ 1 ฉบับ

          3.  หลักฐานทางการศึกษา

               3.1  กรณีนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ปพ.1 : ป) หรือเทียบเท่า (โดยให้นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร
และให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น 1 ฉบับ)

               3.2  กรณีนักเรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้นำหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2564 (โดยให้นำหลักฐานฉบับจริง มาแสดง พร้อมถ่ายเอกสารและให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น 1 ฉบับ หรือนำเอกสารฉบับถ่ายเอกสารจากหลักฐานฉบับจริงและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น 1 ฉบับ)

          4.  รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม เป็นรูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ หน้าตรงไม่สวมหมวกและเห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และทั้ง 3 รูป ถ่ายในคราวเดียวกัน)

          5.  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น (ให้นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสารและให้เจ้าของเอกสารฉบับนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น อย่างละ 1 ฉบับ)

หมายเหตุ

          1. ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นให้เรียบร้อยก่อนจัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัล (.jpg หรือ .pdf) และจะต้องตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนอัปโหลด (Upload) เข้าสู่ระบบ
รับสมัคร

          2. หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นเท็จจะถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย


>> ประเภทนักเรียนทั่วไป (จบจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญหรือสถานศึกษาอื่น)  จำนวน 75 คน ตามโครงสร้างแผนการเรียน ดังนี้
     1) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์      จำนวน   8     คน
     2) ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์     จำนวน   3     คน
     3) ภาษาอังกฤษ                        จำนวน   2     คน
     4) ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน         จำนวน   14   คน
     5) ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น      จำนวน   16   คน
     6) ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี    จำนวน   13   คน
     7) ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา     จำนวน   6    คน
     8) ภาษาอังกฤษ – คหกรรม         จำนวน   13   คน
แบ่งการคัดเลือก  ดังนี้
     1.1.1  นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป   จำนวน   50  คน
     1.1.2  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ     จำนวน   13  คน
     1.1.3  นักเรียนความสามารถพิเศษ  จำนวน   12  คน  
              ตามโครงสร้างแผนการเรียนดังนี้  ภาษาอังกฤษ–ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ–ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ–ภาษาเกาหลี,  ภาษาอังกฤษ–สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ–คหกรรม  เปิดรับสมัคร
              1)  ด้านนาฏศิลป์       จำนวน   8  คน
              2)  ด้านกีฬาฟุตซอล   จำนวน  4   คน

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
  >>  รับสมัคร วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  >>  รับสมัครตามโครงสร้างแผนการเรียน  ดังนี้  
         1)  ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
         2)  ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
         3)  ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี
         4)  ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา
         5)  ภาษาอังกฤษ – คหกรรม
  >>  สอบคัดเลือก  วันที่ 23  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 – 12.00 น  ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 
ด้านนาฏศิลป์  รับจำนวน 8 คน
    มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
    1.  แฟ้มสะสม (Portfolio)  20 คะแนน
         -  โล่รางวัล / เกียรติบัตรการประกวดแข่งขัน
         -  ภาพประกอบกิจกรรม
    2.  ทดสอบภาคปฏิบัติ   70 คะแนน
         -  สอบปฏิบัติเพลงรำวงมาตรฐาน 5 เพลง (ได้แก่ เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรำซิมารำ เพลงคืนเดือนหงาย และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ) โดยจะมีการจับสลากเพลงที่สอบเพียง 3 เพลง
         -  สอบเพลงตามความถนัด 1 เพลง (เบ็ดเตล็ด)
         -  สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบ  แถบเสียง หรือซีดีเพลง ที่แปลงไฟล์ให้เล่นกับเครื่องเล่นซีดีได้ หรือแฟลชไดรฟ์  ผ้าโจงกระเบนสำหรับทดสอบภาคปฏิบัติ
    3.  สอบสัมภาษณ์   10 คะแนน
         เงื่อนไข >> เมื่อนักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญนักเรียนต้องทำสัญญากับโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่จนจบการศึกษาและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ด้านกีฬาฟุตซอล  รับจำนวน 4 คน
     มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกดังนี้
     1.  แฟ้มสะสม (Portfolio)   20 คะแนน
          -  โล่รางวัล / เกียรติบัตรการแข่งขัน / หนังสือรับรอง
          -  ภาพประกอบกิจกรรม
     2.  ทดสอบภาคปฏิบัติ   70 คะแนน
          -  สอบปฏิบัติทักษะต่างๆในกีฬาฟุตซอล (ทักษะการส่งบอล การเลี้ยง การยิงประตู)
          -  สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบ  ชุดกีฬาและรองเท้ากีฬาของตนเอง
     3.  สอบสัมภาษณ์   10 คะแนน
          เงื่อนไข >> เมื่อนักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญนักเรียนต้องทำสัญญากับโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา(ฟุตซอล)ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่จนจบการศึกษา  และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

Tags :« December 2022»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb@sstb.ac.th
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view