การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่  9 - 13  มีนาคม  2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30  น.
(สมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-540-7900 ต่อ 135

****************************************************************

>> รับสมัครออนไลน์  คลิกที่นี่  (เริ่มรับสมัครวันที่ 9 มีนาคม 2565)

ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

ตรวจสอบ >> เขตพื้นที่บริการ

ขั้นตอน และหลักฐานการรับสมัคร >>

          1.  สมัครเข้าเรียนต่อด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (Online) ทางเว็บไซต์ http://www.sstb.ac.th  หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

          2.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  มารดา และผู้ปกครองของผู้สมัคร ให้นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย โดยถ่ายเอกสารและให้เจ้าของเอกสารฉบับนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น อย่างละ 1 ฉบับ

          3.  หลักฐานทางการศึกษา

               3.1  กรณีนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1 : ป) หรือเทียบเท่า (โดยให้นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร และให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น 1 ฉบับ)

               3.2  กรณีนักเรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นำหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2564 (โดยให้นำหลักฐานฉบับจริง มาแสดง พร้อมถ่ายเอกสารและให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น 1 ฉบับ หรือนำเอกสารฉบับถ่ายเอกสารจากหลักฐานฉบับจริงและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น 1 ฉบับ)

          4.  รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม เป็นรูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ หน้าตรงไม่สวมหมวกและเห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และทั้ง 3 รูป ถ่ายในคราวเดียวกัน)

          5.  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น (ให้นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสารและให้เจ้าของเอกสารฉบับนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น อย่างละ 1 ฉบับ)

หมายเหตุ

          1. ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นให้เรียบร้อยก่อนจัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัล (.jpg หรือ .pdf) และจะต้องตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนอัปโหลด (Upload) เข้าสู่ระบบ
รับสมัคร

          2. หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นเท็จจะถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย


จำนวนรับ

          2.1 ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สัดส่วนร้อยละ 50)         จำนวน  189    คน

          2.2 ประเภท นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (สัดส่วนร้อยละ 50)

                 2.2.1  ประเภท สอบคัดเลือก                                         จำนวน   121   คน

                 2.2.2  ประเภท นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ                          จำนวน   32    คน

                 2.2.3  ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ          

                                     ด้านนาฏศิลป์                            จำนวน     8    คน
                                     ด้านกีฬาฟุตซอล                       จำนวน     8     คน
                                     ด้านภาษาจีน                            จำนวน    20    คน

ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

               ประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        สอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 22 มีนาคม 2565

               เวลา 09.00 – 12.00 น  ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน  
                     นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนกับกรรมการคุมสอบ
                    ในกรณีผู้สมัครสอบทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆโรงเรียนจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
                     วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์
                     และวิทยาศาสตร์

ด้านนาฏศิลป์คลิกที่นี่  รับจำนวน 8 คน

                        มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 และ 3.2  และตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

                        1.  แฟ้มสะสม (Portfolio)     20  คะแนน

                            -  โล่รางวัล / เกียรติบัตรการประกวดแข่งขัน

                            -  ภาพประกอบกิจกรรม

                        2.  ทดสอบภาคปฏิบัติ          70  คะแนน

                            -  สอบปฏิบัติเพลงรำวงมาตรฐาน 5 เพลง (ได้แก่ เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรำซิมารำ เพลงคืนเดือนหงาย และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ) โดยจะมีการจับสลากเพลงที่สอบเพียง 3 เพลง

                            -  สอบเพลงตามความถนัด 1 เพลง (เบ็ดเตล็ด)

                       3.  สอบสัมภาษณ์               10  คะแนน

ด้านกีฬาฟุตซอล  รับจำนวน 8 คน

                       มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 และ 3.2  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 หรือช่วงชั้นที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกดังนี้

                       1.  แฟ้มสะสม (Portfolio)     20 คะแนน

                            -  โล่รางวัล / เกียรติบัตรการแข่งขัน / หนังสือรับรอง

                            -  ภาพประกอบกิจกรรม

                        2  ทดสอบภาคปฏิบัติ          70 คะแนน

                            -  สอบปฏิบัติทักษะต่างๆในกีฬาฟุตซอล (ทักษะการส่งบอล การเลี้ยง การยิงประตู)

                        3.  สอบสัมภาษณ์              10 คะแนน

ด้านภาษาจีนคลิกที่นี่  รับจำนวน 20 คน

                        มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 และ 3.2  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือช่วงชั้นที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00  มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00  มีใจรักและชื่นชอบภาษาจีน  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ และตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกดังนี้

                        1.  แฟ้มสะสม (Portfolio)     20 คะแนน

                            -  โล่รางวัล / เกียรติบัตรการแข่งขัน

                            -  ภาพประกอบกิจกรรมทางด้านภาษา ศิลปะวัฒนธรรมจีน

                        2.  ทดสอบภาคปฏิบัติ          70 คะแนน

                            -  แนะนำตัวเป็นภาษาจีน แสดงความสามารถพิเศษทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3-5 นาที

                        3.  สอบสัมภาษณ์และแนะนำตัวเป็นภาษาจีน   10 คะแนน

>> รับสมัครออนไลน์  คลิกที่นี่  (เริ่มรับสมัครวันที่ 9 มีนาคม 2565)

 

Tags :« December 2022»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sstb@sstb.ac.th
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view